Ympäristöohjelma

Ruoantuotanto- ja kulutus tuottavat jopa kolmanneksen kaikesta ihmisten aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Tämän vuoksi – elintarvikealan toimijana – me Vaasanilla tunnemme ja kannamme vastuumme yhteisestä ympäristöstämme. Olemmekin sitoutuneet jokapäiväisessä toiminnassamme ympäristönsuojeluun pyrkimällä entisestään vähentämään energiankulutustamme sekä toiminnastamme aiheutuvia päästöjä.

Vaasanin merkittävimmät välittömät ympäristövaikutukset muodostuvat raaka-aineiden ja tuotteiden kul­jetuksista, energian ja veden kulutuksesta sekä tuotannosta syntyvästä jätteestä ja jätevedestä. Vaasan Ympäristöohjelma keskittyy näiden ympäristövaikutusten pienentämiseen, sillä niihin voimme vaikuttaa parhaiten omalla toiminnallamme. 

Vaasan Ympäristöohjelman tavoitteena on:

  • vähentää energian kulutusta
  • vähentää tuotannossa syntyvän jätteen määrää ja parantaa jäteveden laatua
  • vähentää tuotteiden, raaka-aineiden ja ma­teriaalien kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

tytto_pullat

Energiansäästö tuo myös kustannussäästöjä

Ympäristöohjelmamme ensimmäinen tavoite on vähentää energiankulustamme ja parantaa energiatehokkuuttamme. Kaikki toimintojemme kehittäminen pyrkiikin parantamaan energiatehokkuuttamme, sillä viime kädessä kaikki energiasäästöt tuovat meille myös kustannussäästöjä.

Tapoja on monia: energiaa säästyy, kun kiinnitetään huomiota leipomoiden tuotantotehokkuuteen eli vaihtoaikojen ja hävikin optimointiin. Toisaalta, energiansäästö voi tarkoittaa myös pieniä tekoja, esimerkiksi valojen sammuttamista ja laitteiden huoltamista. On tärkeää, että kaikki yksikömme pyrkivät vähentämään energiankulutustaan. Jokaisella Vaasanin tuotantuoyksiköllä onkin oma yksikkökohtaisen energiankulutuksen vähennystavoite. Energiansäästö-ohjelmamme tukemana olemme onnistuneet karsimaan energiankulutustamme: esimerkiksi vuonna 2014 kokonaisenergiankulutuksemme laski 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tarkka suunnittelu auttaa jätteen vähentämisessä

Ympäristöohjelmamme toinen tavoite on vaikuttaa syntyvän jätteen ja jäteveden määrään ja laatuun. Tarkka suunnittelu onkin auttanut jätteen vähentämisessä. Vähentääksemme jätteen määriä entisestään kehitämme tuotannon tar­peiden ennustejärjestelmiä yhdessä myynnin ja markkinoinnin kanssa. 

Olemme tehostaneet vedenkäyttöä, paranta­neet jäteveden laatua ja vähentäneet jäteveden määrää eri toimenpitein: henkilökunnan koulu­tuksella, laitteiden ja tuotantolinjojen pesuoh­jeiden uusimisella, raaka-ainevalinnoilla sekä tuotantotoiminnan kehittämisellä niin, että tuotevaihtopesuja tarvitaan aiempaa vähemmän. Paremmalla ennakoinnilla pystytään ajamaan pidempiä yhtenäisiä tuotan­tosarjoja, jolloin tuotannon pesukerrat vähenevät ja jätevettä syntyy vähemmän. Näiden toimenpiteiden myötävaikutuksella onnistuimme vuosina 2012-2014 vähentämään tuotantomäärään suhteutetun jäteveden määrää 24 prosenttia.

Pyrimme vähentämään orgaanisen jätteen määrää esimerkiksi huomioimalla tuotteiden vaihtoajat, panostamalla tuotantolaitteiden toimivuuteen sekä parantamalla työntekijöiden osaamista. Tuotannossa syntyvää orgaanista jätettä toi­mitamme biopolttoaineen raaka-aineeksi tai eläinten ruoaksi. Vuodesta 2010 lähtien olemme onnistuneet pienentämään kaikissa tuotantoyksiköissämme syntyneen kaatopaikkajätteen määrää yhteensä jopa 42 prosenttia suhteessa tuotantomäärään.

Olennainen osa jätteen vähentämistä on se, että tuotteita valmistetaan mahdollisimman tarkasti kysynnän mukaan. Leipominen ei kuitenkaan ole tarkkaa tiedettä, vaan taikinaa ja leipomuksia syntyy vääjäämättä hieman päivän tarvetta enemmän. Nämä erät myymme osittain omissa myymälöissämme ja osan lahjoitamme hyväntekeväisyyteen vähävaraisille. Tuemme myös useita kymmeniä erilaisia tapahtumia vuosittain lahjoittamalla niihin tuotteita tai myöntämällä alennusta myymälöissämme tehdyistä ostoista.

Hiilidioksidipäästöt kuriin

Kolmas tavoitteemme on vähentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Täten tuotantomme raaka-aineiden ja val­miiden tuotteiden kuljetukset ovat tarkkaan suunniteltuja: kuljetuskumppanimme raportoivat meille kalustostaan ja hiilidioksidipäästöistään säännöllisesti. Hyödynnämme tietoa päästöjen seurannassa sekä kuljetusten tehostamisessa yhteistyössä kuljetusyhtiöiden kanssa. Optimoimme raa­ka-aineiden ja tuotteiden kuljetusreittejä, jotta voimme minimoida kilometrikohtaiset hiilidiok­sidipäästöt.

Vaasanilla on liikematkustamiseen omat periaatteet: vältämme tarpeetonta matkustamista ja vähennämme siten hiilidioksidipäästöjä. Olemme jatkuvasti vähentäneet liikematkoina toteutuneiden lentomailien määrää. Kaikissa Vaasanin yksiköissä onkin käytössä ajantasaiset videoneuvottelulaitteet, joiden myötä useimmat tapaamiset voidaan hoitaa tarpeetonta matkustusta välttäen.

Vaasanin autoetujärjestelmässä vähäpäästöi­semmän auton (<135 g CO 2 tai <110 g CO 2) valinta on huomioitu työnantajan maksamalla CO 2 -kompensaatiolla. Suomessa työsuhdeau­toille CO 2 -maksimipäästörajaksi on asetettu 170 g/km, jonka yli menevät automallit eivät ole autovalikoimassa.

Koko Vaasanin kattava sertifiointi

Ympäristösertifikaatit ovat tärkeitä asiakkaillemme; ne ovat tae ja osoitus, että ympäristövastuuasioita johdetaan, mitataan ja kehitetään yhtenäisellä tavalla kaikkialla Vaasanilla. Myönnetty sertifikaatti on osoitus sitoutumisestamme jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseen.

ISO 9001 & ISO 14001

Ympäristövastuutyömme suurimpia saavutuksia on vuonna 2014 koko Vaasanille myönnetty yhteinen laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien sertifikaatti. ISO 9001 & 14001 -sertifikaatti koskee kaikkia Vaasan Oy:n toimintayksiköitä Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Sertifioinnin yhteydessä olemme kouluttaneet Vaasanin kaikki ympäristövastuutyön avainhenkilöt. Tavoitteemme on, että kaikilla on yhtäläinen ymmärrys ja osaaminen ympäristölainsäädännöstä niin EU-tasolla kuin paikallisesti sekä ympäristöstandardin vaatimuksista. Siten lisäämme sitoutumista ympäristöohjelman ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on entisestään yhtenäistää toimintatapojamme, jotta kaikki Vaasanin yksiköt täyttävät ympäristölainsäädännön vaatimukset yhtenäisesti.

Energiatehokkuusjärjestelmä

EU:n  vuonna 2012 voimaan tullut Energiatehokkuusdirektiivi (EED) vel­voittaa jäsenmaat energiasäästötoimiin vuosina 2014–2020 ja muun muassa järjestämään isoille yrityksille pakollisia energiakatselmuksia. Tämä on systemaattinen tapa seurata energiatehokkuutta ja tehostaa yritysten ympäristötyötä.

Suomessa direktiivin kansallisesta toimeenpanosta säädettin vuonna 2014. Sen mukaan pakolliset energiatehokkuuskatselmukset voidaan korvata ISO 14001 -sertifikaatilla sekä sertifioidulla energiatehokkuusjärjestelmällä. Vaasan sertifioi energiatehokkusjärjestelmänsä Suomessa vuonna 2015.

perhe_ilmapallot