Sosiaalinen vastuu

Vaasan ei olisi Vaasan ilman työntekijöitämme. Meille on ensiarvoisen tärkeää tarjota kaikille työntekijöillemme oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja viihtyisä työympäristö. Uskomme, että tämä on myös perusedellytys ja alkulähde laadukkaille tuotteillemme.

Hyvä johtaminen, mielekkäät ja motivoivat työtehtävät sekä mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua työyhteisömme kehittämiseen ovat työhyvinvoinnin kulmakivet, joiden tulee toteutua ja näkyä jokapäiväisessä työssämme.

Tämän vuoksi lupaammekin työntekijöillemme:

  • Oikeuden tasapuoliseen kohteluun
  • Mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen
  • Kehittyvän ja dynaamisen työyhteisön

Jokaisella on oikeus tasapuoliseen kohteluun

Moninaisuus on voimavaramme, jota tulee vaalia. Tämän tueksi olemme henkilöstömme ja työnantajien edustajien kanssa laatineet Vaasanin tasa-arvosuunnitelman, jonka tavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää naisten ja miesten tasapuolista kohtelua sekä toisia ihmisiä arvostavia ja kunnioittavia toimintatapoja.  Vastuu tasa-arvon toteutumisesta on yhtiöllä, mutta myös jokaiselta henkilöltä edellytetään sitoutumista tasa-arvon edistämiseen ja puuttumista havaittuihin epäkohtiin.

Miten tasapuolisen kohtelun tavoite näkyy työpaikoillamme? Esimerkiksi uusien työtekijöidemme perehdytyksessä Tasapuolisen kohtelun -opas on osa työhön perehdyttämisohjelmaa: opas kertoo käytännönläheisesti, mitä tasa-arvo tarkoittaa Vaasanin arjessa. Edistääkseen tasa-arvoista kohtelua Vaasan Oy huolehtii myös – muun muassa – henkilöstön sijoittumisesta tasapuolisesti erilaisiin tehtäviin sekä osaamisen siirtämisestä esimerkiksi mentorointiohjelman avulla. Johtamiskäytäntöjen kehittämisessä kiinnitetään entistä enemmän huomiota aktiivisemman ja avoimemman viestinnän suuntaan.

 Tuoretta leipää Vaasan OY:n tehtailla 29. elokuuta 2012.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja jatkuva uudistaminen

Vaasan Oy:n sosiaalisen vastuun ytimessä on työntekijämme ja heidän kehittymisensä. Toimiala on hyvin työvoimavaltainen, mikä vaatii jatkuvaa systemaattista panostusta henkilöstön työkyvyn ylläpitoon ja osaamiseen. Haluamme tarjota jokaiselle vaasanilaiselle mahdollisuuden kehittyä työssään ja löytää paikkansa omalta urapolultaan.

Valmennamme ja tuemme esimiehiä osaamisen johtamisessa. Uskomme, että suurin osa oppimisesta tapahtuu parhaiten työssä, mutta tätä maustavat monet eri kehittämisen menetelmät, kuten projektityöskentely, mentorointi ja koulutus. Yksilö- ja tiimitason osaamisen kehittämisen tavoitteet asetetaan kehityskeskusteluissa, joita pidetään työntekijöiden kanssa kerran vuodessa ja toimihenkilöiden kanssa kahdesti vuodessa.

Osaamisen kehittämisen keskiössä on erityisesti johtamisen ja esimiestyön kehittäminen. Osana toimivan ja vuorovaikutteisen esimiestyön ja johtamisen kehittämistä olemme määritelleet Vaasanin johtamiskompetenssit, joita vasten arvioimme johtamista ja siihen liittyviä kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä. Kompetenssit auttavat meitä luomaan yhtenäisiä esimieskäytäntöjä ja toisaalta antavat yksittäiselle esimiehelle työkaluja oman johtamisensa kehittämisessä. Valmennusten avulla tarjoamme esimiehille valmiuksia niin itsetuntemuksen lisäämiseen, uudistumiskykyyn, muutosten hallintaan kuin valmentavaan johtamiseen.

Pitkäjänteisestä ja systemaattisesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä kielii osaltaan se, että Vaasan Oy on osallistunut Opetushallituksen johdolla kehitetyn leipomoteollisuuden ammattitutkinnon suunnitteluun. Ammattitutkintoon valmentavaa koulutusta on tehty Vaasan Oy:ssä jo vuodesta 1999. Olemme olleet kehittämässä myös Elintarviketekniikan erikoisammattitutkintoa (EAT).

Työyhteisön kehittäminen

Toimivan työyhteisön jatkuvassa kehittämisessä perustana ovat Vaasanin strategiset tavoitteet, arvot ja kulttuurin kulmakivet eli kommunikaatio, yhteistyö ja sitoutuminen niin yli maa- kuin liiketoimintarajojen. Tavoitteemme on olla erinomainen työpaikka, ja sen saavuttamiseksi sekä ankkuroidaksemme toimintatapamme työyhteisöömme keräämme jatkuvaa palautetta työntekijöiltämme mm. säännöllisin väliajoin toteutettavien henkilöstötutkimusten avulla.

Henkilöstötutkimusten tarkoituksena on kartoittaa, mitä mieltä henkilöstömme on omasta työstään, työyhteisöstään, johtamiskäytännöistä ja koko organisaation toimivuudesta. Tavoitteenamme on löytää myönteisiä tekijöitä, joita vahvistamalla voimme parantaa toimintaamme, sekä tunnistaa osa-alueita, joita kehittämällä parannamme omaa työtämme ja työyhteisöämme.

Tavoitteidemme mukaisesti haluamme varmistaa, että jokainen vaasanilainen saa osallistua ja olla mukana työyhteisön kehittämisessä. Tärkeänä työkaluna tässä – samoin kuin jokaisen vaasanilaisen osaamisen kehittämisessä – ovat vuosittaiset kehityskeskustelut.

 

Tuoretta leipää Vaasan OY:n tehtailla 29. elokuuta 2012.