Tuoteturvallisuus

Teemme joka päivä töitä tuotteidemme turvallisuuden eteen – ovathan turvalliset tuotteet työmme elinehto. Yksi tärkeä osa turvallisuustyötämme on myös vastata kansainvälisten sertifikaattien vaatimuksiin.

Meille intohimoisille leiväntekijöille on ilmiselvää, että tuotteemme eivät voi sisältää mitään, joka voisi vaarantaa kuluttajien terveyden. Sama pätee tuotepakkauksiin – tuotteissamme ei voi olla ainesosia, joita ei ole ilmoitettu tuotepakkauksissa.

Toimimme useassa maassa ja jokaisella maalla on omat lakinsa, säännöksensä ja viranomaissuosituksensa, joiden mukaan toimimme. Meillä Vaasanilla on lisäksi omat tuoteturvallisusohjeemme, jotka ovat huomattavasti tiukemmat kuin monen maan omat ohjeistot. Olemme rakentaneet omat tuoteturvallisuussertifikaattimme, jotka asettavat tuoteturvallisuudellemme korkeat vaatimukset, sillä olemme sitä mieltä, että tuoteturvallisuudesta huolehtiminen ei ole vain vastuullista toimintaa, vaan perusedellytys elintarvikealalla toimimiseen.

Tuoteturvallisuusohjeemme mukaiset lupaukset kuluttajille:

  • Tuotteemme ovat aina tasalaatuisia
  • Ne leivotaan aina siisteissä tiloissa

Jokaisen panos lasketaan tuoteturvallisuudessa

Sertifikaatit antavat kehyksen tuoteturval­lisuus- ja laatutyölle, mutta tuotteidemme turvallisuus ja laatu ovat jokaisen vaasanilaisen vastuulla –  joka päivä ja kaikissa tuotan­tolaitoksissamme. Kaikki työntekijät, jotka pystyvät vaikuttamaan tuotteisiin, raaka-aineisiin, pakkausmateriaaleihin, valmistamiseen, varastointiin tai kuljetuksiin, ovat vastuussa tuotteidemme turvallisuudesta.

Hygienia

Kaikki alkaa hygieniasta: siisteys ja puhtaus ovat tuoteturvallisuuden perusta. Kaikissa Vaasanin tuotantolaitoksissa on käytössä säännöllinen ja standardisoitu hy­gieniatason arviointimalli.

Allergeenit

Emme voi myöskään ottaa riskejä allergiaa aiheuttavien raaka-aineiden kanssa. Yleisesti allergiaa aiheuttavien raaka-aineiden, kuten kananmunan ja maitotuotteiden, oikea käsittely tuotannon aikana on tuoteturvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää. Tällaisten raaka-aineiden säilytys ja käyttö hoidetaan siten, että ne eivät pääse sekoittumaan muihin raaka-aineisiin.

Uusi elintarvikkeiden pakkausmerkintäasetus astui voimaan vuoden 2014 joulukuussa. Elintarvikealan toimijoille tämä tarkoitti merkittävää pakkausten uudistamista. Muun muassa allergeenit pitää nyt korostaa ainesosaluettelosta. Tuoteturvallisuuden näkökulmasta tieto tuotteen ainesosista on entistä selkeämmin ja helpommin kuluttajien saatavilla.

Vierasesineet

Olennainen osa tuoteturvallisuutta on es­tää vierasesineiden ja vieraiden aineiden pääsy tuotteisiin. Erilaisten seurantarekisterien lisäksi käytämme muun muassa metallinpaljastimia tai läpivalaisulaitteita. Myös kunnossapitotöiden aikainen tuotantolinjojen suojaus on ohjeistettu tarkasti, jotta pystymme varmistamaan, ettei vierasesineitä pääse tuotteisiin.

Turvalliset raaka-aineet

Raaka-aineillemme tehdään vastaanottotar­kastus ja aistinvarainen käyttöönottotarkastus ennen tuotantoa. Kylmäsäilytystä vaativien raa­ka-aineiden oikea lämpötila varmistetaan niiden saapuessa tuotantoyksikköön, ja kylmävarastojen lämpötilaa seurataan jatkuvasti. Otamme sään­nöllisesti näytteitä raaka-aineista, puolivalmis­teista ja lopputuotteista ja varmistamme, että ne täyttävät antamamme tuote- ja koostumustiedot.

Baker

Tuoteturvallisuus on myös jatkuvaa kehittymistä 

Tuoteturvallisuus muodostuu päivittäisessä toiminnassamme, mutta tuoteturvallisuuden kokoaikainen kehittäminen on ehdoton edellytys toiminnallemme. Tuoteturvallisuusohjelmamme perustuu tuoteturvallisuusstandardeihin, jotka antavat kehyksen ja käytännön menetelmät myös elintar­vikelainsäädännön toteuttamiselle. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät pitävät meidät kiinni työmme jatkuvassa parantamisessa.

Yhtenäinen sertifiointi yhdenmukaistaa toimintaa

Asiakkaat vaativat entistä tarkempaa näyt­töä yritysten tuoteturvallisuusjärjestelmien tehokkuudesta muun muassa sertifiointien ja ulkopuolisten tahojen suorittamien auditointi­en kautta. Kansainvälisillä markkinoilla asiakkaiden tuo­teturvallisuusvaatimukset ovat usein kotimaan markkinoitakin tiukemmat, ja monilla kansainvälisillä asiakkailla on käytössä omia tuoteturvallisuusstandardejaan. Tavoitteemme on, että Vaasanin tuoteturvallisuusjärjestelmä täyttää kaikkien asiakkaiden asettamat vaatimukset.

Koko yrityksellämme, kattaen kaikki tuotantoyksikkömme ja keskitetyt toiminnot, on FSSC 22000-tuoteturvallisuussertifikaatti. Asiakkaalle tämä tarkoittaa, että riippumatta siitä, mistä Vaasanin tuotantolaitoksesta hänen ostamansa tuotteet tulevat, ne täyttävät samat tuoteturvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Entistä vähemmän kuluttajareklamaatioita

Tuoteturvallisuuttamme mitataan tuotanto­yksiköissä muun muassa asiakas- ja kuluttajareklamaatioiden määrällä sekä tuotannon siisteys- ja järjestysindeksillä. Asiakas- ja kuluttajareklamaatiot ovat toimiva mittari onnistumisellemme. Viimeisten muutamien vuosien aikana reklamaatioiden määrä on laskenut huomattavasti, mikä kertoo tuoteturvallisuustyömme entistä paremmasta tasosta. Siisteys- ja järjestysindeksi on pysynyt keskimäärin hyvällä tasolla.

Tiivistä yhteistyötä sisäisesti ja kumppaneiden kanssa

Vuoden 2016 alusta lähtien Vaasanilla on ollut keskitetysti ohjattu laatuorganisaatio, joka mahdollistaa entistä paremman yhteistyön ja yhtenäisten toimintatapojen kehittämisen.

Oman työmme ja toimintamme kehittämisen lisäksi olemme kouluttaneet koko yrityksen tasolla tuoteturvallisuuden näkökulmasta olennaiset kumppanimme, kuten siivouksen ja kunnossapidon. Näin varmistamme, että myös kumppanimme ymmärtävät tuoteturvallisuuden edellyttämät vaatimukset ja toimintatavat.