Esimies esiin

16.10.2017

Johtaminen ei ole helppoa. Se on tuttua jokaiselle esimiehelle, ja kaikissa organisaatioissa on johtamisen saralla sekä yhteisiä että yksilöllisiä haasteita. Siksi jatkuva johtamisosaamisen kehittäminen onkin tärkeää. Vaasanilla oman lisähaasteensa esimiesten viestintään luo tuotannon vuorotyö, sillä esimies ei välttämättä tavoita omia tiimiläisiään säännöllisesti. Siksi yhteiset pelisäännöt ovat tärkeitä.

Vaasanin tuotannon esimiehet osallistuivat tänä syksynä koulutukseen, jonka tavoitteena oli luoda yhtenäistä johtamiskulttuuria, tehdä esimiestyö näkyväksi, kiteyttää rooleja sekä tukea osaamisen kehittämistä. Ennen koulutusta mietimme yhdessä tuotannon johdon ja esimiesten kanssa, millaista esimiestyötä meillä toteutetaan nyt, ja lähdimme kehittämään arvoihimme perustuvaa valmennuskokonaisuutta.

Meillä on tuotannossa paljon taitavia työntekijöitä, jotka ovat ylpeitä leivontaosaamisestaan – tätä samaa ammattiylpeyttä halusimme tuoda nyt esimiestyöhön.

Kasvokkain tiimiläisten kanssa

Koulutuksista suunniteltiin mahdollisimman osallistavia ja käytännönläheisiä perustuen tuotannon työntekijöiden haastatteluihin sekä osallistujien omiin näkemyksiin nojautuen. Koulutuspäivien ohjelmassa oli muun muassa yhteisten pelisääntöjen määrittelyä ja lähiesimiehen roolin sekä oman johtamistyylin pohdintaa. Lisäksi harjoiteltiin esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, palautteenantoa, tiimiläisten erilaisuuden huomioimista ja hankalien tilanteiden käsittelyä.

Yksi koulutuksen tärkeimmistä tavoitteista oli kasvokkaisen kanssakäymisen lisääminen – niin virallisten ”johtamishetkien”, kuten säännöllisten linja- tai taulupalavereiden muodossa kuin lisäämällä päivittäisiä kohtaamisia omien tiimiläisten kanssa.

Kasvokkain nimittäin kuulee monista sellaisista asioista, joka muuten jäisivät helposti kuulematta. Esimiehenkin on helpompi osallistua tai tarvittaessa puuttua tilanteisiin, kun niistä kuulee heti eikä hetken päästä.

Kehittäminen ei lopu koskaan

Johtamiskulttuurin kehittäminen ei ole projekti, jolla on selkeä alku ja loppu. Se on jatkuvaa parantamista. Pelkät kurssit ja tavoitteiden pohdinta eivät riitä, vaan muutokset täytyy viedä työpaikan arkeen ja jokapäiväiseen elämään. Omaa toimintaamme muuttamalla saamme muutoksia aikaan myös muissa.

Jatkossa Vaasanin esimieskoulutuksen osallistujat raportoivat sovelluksen avulla viikoittain, miten he ovat onnistuneet ottamaan uudet opit käyttöön arjessa. He näkevät toistensa opit ja voivat näin jakaa keskenään haasteita ja onnistumisia sekä oppia toinen toisiltaan.

Lisäksi osallistujilta kysytään lokakuun aikana puhelimitse, mistä koulutuksen osista on ollut eniten hyötyä ja mihin tarvitaan lisätukea. Näin voidaan suunnitella jatkokoulutuksia ja muita tapoja tukea esimiehiä heidän jokapäiväisessä työssään.

Tavoitteenamme on saada esimiehet esille ja lähemmäksi tuotannon työnteon arkea. Nyt esimiestyö siis näkyy ja kuuluu entistä enemmän.

 

 

Petra Gustafsson-Staack
Henkilöstön kehittämispäällikkö