WWW-sivujen käyttöehdot

Yleistä Vaasan Oy:n www-sivujen käyttämisestä

Tervetuloa Vaasan Oy:n (jäljempänä ”Vaasanin”) www-sivustolle. Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) huolellisesti ennen tämän www-sivuston (jäljempänä ”Sivusto”) käyttämistä. Sivuston käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään tätä Sivustoa.

Käyttäjä voi käyttää tätä Sivustoa vain informatiivisiin tarkoituksiin. Vaasan myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa (jäljempänä ”Aineisto”). Käyttäjä saa käyttää ja tarkastella Sivustoa ja Aineistoa vain henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus mistään Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Vaasanin myöntämään käyttöoikeuteen liittyy seuraavia rajoituksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijän- ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Jos käyttäjä haluaa antaa Aineiston muun henkilön käyttöön, kyseisen henkilön on ensin hyväksyttävä nämä Ehdot. Mikäli kyseinen henkilö ei hyväksy näitä Ehtoja, Aineistoa ei saa luovuttaa hänelle. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näiden Ehtojen lisäksi kaikkia Sivustolla mainittuja lisäehtoja ja -rajoituksia. Vaasan ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tällä Sivustolla olevat teokset ja aineistot on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan sovellettavia tekijänoikeussäännöksiä tätä Sivustoa käyttäessään ja estämään Aineiston luvattoman kopioinnin.

Kaikki Sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Vaasanille tai sen yhteistyötahoille. Kaikki kyseisten immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Vaasanille. Vaasan ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjän antamat tiedot

Välittäessään Sivuston kautta Vaasanille henkilötietoja käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja ajantasaiset tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty ja saattaa johtaa seuraamuksiin väärien tietojen antajaa kohtaan. Käyttäjän ei tule välittää Vaasanille mitään luottamuksellisia tietoja tai tekijänoikeuden suojaamia aineistoja tämän Sivuston välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Vaasanille tämän Sivuston kautta välittämiä tietoja tai aineistoja pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Vaasan voi vapaasti käyttää, jäljentää, esittää ja julkaista tällaisia tietoja ja aineistoja.

Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä Vaasanille mitään loukkaavia, uhkaavia, siveettömiä, halventavia tai lainvastaisia viestejä tai aineistoja. Vaasan pidättää oikeuden poistaa Sivustolta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa aineistoa oman yksinomaisen harkintansa mukaan.

Henkilötietojen käsittely

Käyttäjä hyväksyy, että Vaasan voi käsitellä käyttäjän Sivuston kautta antamia ja saatavia henkilötietoja henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin ja Vaasanin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Sivuston toimintaa millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustoa kulloinkin voimassa olevien Ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sivustoa (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) Vaasanin edustajana esiintymiseen, (c) otsikkotietojen vää­rentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoa, (e) lainvastaisiin toimiin, (f) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen tai (g) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä sitoumuksia, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Sivustoa. Vaasan pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden sitoumusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Käyttäjä vapauttaa Vaasanin ja siihen kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta liittyen kaikkiin vaateisiin ja kanteisiin, jotka aiheutuvat käyttäjän tämän Sivuston tai sieltä otettujen Aineistojen käytöstä.

Tietoturva

Vaasan pyrkii pitämään korkeaa tietoturvan tasoa Sivustolla ja siihen liittyvissä palveluissa. Käyttäjä hyväksyy, että internet ei ole tietoturvan osalta täysin turvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta suhteettoman paljon (esimerkiksi lähettää massapostituksia Sivustolla tarjottavia viestinnän alustoja hyödyntämällä), tai (c) häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen Sivustoon.

Käyttäjä vastaa itse Sivuston käytössä tarpeellisten laitteistojen ja ohjelmien hankkimisesta. Käyttäjä on vastuussa siitä, etteivät Käyttäjän käyttämät laitteistot ja ohjelmistot aiheuta häiriöitä tai muuta vahinkoa Sivustolle, sen sisältämille palveluille, Vaasanille tai muille internetin käyttäjille.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Vaasan saattaa sisällyttää Sivustoon linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin www-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tältä Sivustolta. Vaasan ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Sivustojen sisältöä, eikä Vaasan vastaa ulkopuolisten www-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn, ulkopuolisen tahon ylläpitämän sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Vaasan tukisi linkitettyä sivustoa tai hyväksyisi linkitetyillä sivustoilla olevan materiaalin, tai siitä että Vaasanilla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Vaasanin tavaramerkkejä, toiminimiä, domain-nimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja.

Ulkoiset linkit tähän Sivustoon

Kaikki linkit tähän Sivustoon on hyväksytettävä Vaasanilla kirjallisesti, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset: (a) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä www-osoitteen www.vaasan.fi tai www.vaasan.com eikä sanaa Vaasan sellaisenaan tai Vaasanin tavaramerkkejä logomuodossa, ja (b) linkki viittaa suoraan joko pääsivulle www.vaasan.com tai www.vaasan.fi eikä millekään kyseisen Sivuston alasivulle, ja (c) linkkiä käytettäessä linkitetty Vaasanin Sivusto avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen, ja (d) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Vaasanin toimintaan tai olisivat Vaasanin sponsoroimia, (e) eikä linkitys vaikuta haitallisesti Vaasanin maineeseen ja tavaramerkkeihin. Vaasan pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Vaasanin harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön.

Vastuunrajoitus

Vaasan tekee parhaansa, että Sivusto ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Vaasan ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Vaasan ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta. Vaasan ei takaa Aineiston täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Sivustossa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisten mielipiteiden, neuvojen, lausuntojen tai tietojen käyttö ja niihin luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja.

Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Sivustoa ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Vaasan ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta tämän Sivuston tai sen sisällön toimivuudesta.

Vaasan ei anna mitään takuita tämän Sivuston tietoturvallisuudesta. Kaikki Sivustoon sisältyvät tiedot annetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista takuuta. Käyttäjä hyväksyy, että Vaasan ei voi taata Sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Vaasan ei takaa, ettei tämä Sivusto, Sivustoa ylläpitävät web-palvelimet tai Vaasanin lähettämät sähköiset tiedotteet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Vaasan ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Vaasan ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvaus­velvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat tämän Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Vaasanille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Vaasan ei myöskään ole vastuussa mistään tämän Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai muista vioista tai viivästymisestä.

Vaasanin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Muutokset

Vaasan pidättää oikeuden muuttaa ja muokata näitä Ehtoja oman harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustossa. Sivuston käyttäminen Ehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Vaasanilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tämän Sivuston osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia tähän Sivustoon, Aineistoon ja Sivustossa kuvattuihin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Sivuston osia, Sivuston toiminnot mukaan lukien. Vaasanilla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Sivuston osien tai koko Sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Vaasanilla on oikeus perustellusta syystä irtisanoa Sivuston käyttöön liittyvät, myöntämänsä käyttöoikeudet milloin tahansa.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan tästä käyttöoikeussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sovinnollisesti, erimielisyys ratkaistaan Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.